Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 17.03.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 17.03.2014

Bestyrelsesmøde Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 17. marts 2014
 

Dagsorden 

1.   
     Valg af mødeleder og referent
Mødeleder: Lone, referent: Karen

2.     Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden og referat godkendt

3.     Konstituering
Formand: Lone Herbst Nørgaard
Næstformand: Ole Mouritsen
Kasserer: Ole Sørensen

4.     Opfølgning på generalforsamling
Vi sender en opfordring til ruin-gruppen om at skubbe til, at der snart sker noget.
Marianne Bitsch har allerede taget kontakt til Tim Andergreen og tilbudt at hun og ruingruppen vil overtage det formelle arbejde omkring nedrivning af ejendommen, men har ikke fået svar tilbage.

De foreslåede vedtægtændringer tages op på et møde inden næste generalforsamling

Inden næste generalforsamlingen skal vi overveje - hvordan vi kunne appelere også til en yngre målgruppe - kan vi, udover fællesspisningen, evt. lave et arrangement i forbindelse med generalforsamlingen?

Vi vil opfordre til et lidt mere formelt samarbejde mellem Michael B. Sørensen Facebook og Hjemmesiden - Det lille Fjernsyn.

Skal vi have et andet navn? Beboerforening minder måske lidt for meget om en grundejerforening.

5.     Bookning af mødedatoer frem til sommer
Tirsdag d. 8. april hos Lis
Mandag d. 5. maj hos Julia (elller hos Ole M.)
Tirsdag d. 17. juni hos Ole M
A: Torsdag d. 14. aug. hos Lone eller B: tirsdag d. 12. aug. hos Lone

6.     Generel information
Lone informerede om henvendelsen fra grundejerforeningen Landsmosen vedr. ansøgning om belysning til deres stier. Stierne er privat, men grundejerforeningen ønsker at donere dem til kommunen. Grundejerforeningen er informeret om, at såfremt kommunen, mod forventning, skulle overtage stien, er det stadig nødvendigt at søge om nye helhedplansmidler.

7.     Status på igangværende projekter og forslag til nye.
Trafiksikkerhed:
Lone og Ole S. deltager i årsmøde med teknisk udvalg d. 26. marts og vil på mødet rykke for en godkendelse.
Ole S. tager kontakt til Laila Baumann, for at følge op på, om planerne er kendt af politikerne

Stier i vådområdet
Vi er langt i processen. Dorthe Aaboer sender et forslag til udformning af kontrakt mellem beboerforening og lodsejere. Karen og Ole mødes med lodsejerne i løbet af marts måned. 

Digitalisering
Lone og Lis aftaler en dato hvor de kan mødes

Å
gade 84
Se ovenfor

Landsbyudvikling/planlægning - udvalg
Ole M. afventer udspil fra Henrik Væver og Michael B. Sørensen

Årsmøde med Fredericia Kommune 26. marts 2014
Foreholde politikerne , hvorfor der ikke kan bevilges midler fra "sikker skolevej" til cykelsti?
Herudover vil vi gerne diskutere følgende punkter med dem:
  • Helhedsplan
  • Hastighedsdæmpning
  • Busdrift
  • Nedrivning af Ågade 84
  • Invitere den kommunale grundsælger til Bredstrup-Pjedsted
  • Græsslåning på grundene på Sivvænget
  • Præstegårdshaven - plejeniveau tåler ikke at blive lavere 

Affaldsindsamling 27. april
Orla og Laurits er primus motorer. Lis og Karen er beboerforeningens kontaktpersoner - Lis vil gerne være på landsbytorvet og sørge for kaffe og the og optænding af grillen.

Udflugt til Alken
Skal ske i egne biler. Vi skal evt. hjælpe med at skaffe kørelejlighed til dem der ikke selv har bil. 
Forslag til dato d. 24. el. 25. maj 2014
Skal vi arrangere sandwich eller lignende bespisning på turen?
Skal turen kombineres med andre aktiviteter? Er der andet vi kunne tænke os at besøge/se når vi er afsted?   
Herudover skal vi finde en der vil stå for at tage imod tilmeldinger
Lone kontakter Alken

Fællessang
Marianne Bitsch vil gerne arrangere - evt. i august måned.
Vi foreslår Præstegårdshaven

 llesspisninger.
Kunne være 3-4 gange om året incl. de fællesspisninger vi allerede praktiserer (Generalforsamlingen og Sct. Hansaften før bål)
Herudover kunne der arrangeres fællesspisning ifm. fællessangsarrangementet i August. 
Måske kunne BPI overtales til at genoptage fællespisning ifm. den årlige gymnastikopvisning?
Vi summer videre over ideen !

8.     Eventuelt
I hvilke foreninger i BP vil det give mening at beboerforeningen deltager i generalforsamling?
Som udgangspunkt i de foreninger, hvor beboerforeningen er medlem - DLF og forsamlingshuset.
Hvordan viser vi interesse i de øvrige foreninger?
Tidligere tiders formandsmøde mellem lokalområdets foreninger kunne genoptages, og vil tilgodese behovet for dels at koordinere og dels at samle og udvikle lokalområdet.
Netværket i lokalområdet skal mobiliseres, dvs. skole, kirke organisationer kunne også tænkes ind.
Ole M. skal huske at inddrage det i det nye udvalg til landsbyudvikling.