Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 05.02.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 05.02.2014

Bestyrelsesmøde i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
5. februar 2014 kl. 19.30 hos Karen

Referat
Jf. dagsorden

1.      Valg af mødeleder og referent
Mødeleder: Lone
Referent Ole M.

2.      Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt

3.      Generel information
Ole S.: Kommunen bekræfter, at stierne mellem Landsmosen og Østerskovvej er i en kategori (privat sti), hvor beboerne selv skal sørge for lamper, hvis de ønsker det. Beboerforeningen har tilbudt opbakning af ikke-økonomisk karakter. Vi har ikke midler til at finansiere lamper. 

Udlejningsboligerne Stationsvej 7A-C i Pjedsted mangler til stadighed at klippe hæk, der breder sig ud over fortovet. Lone har rykket. Hvis ejeren stadig ikke gør noget, ryger den til kommunen. 

4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
•       Trafiksikkerhed
De 500.000,- vi har, rækker til nogle af vores ønsker fra helhedsplanen og vores oplæg til fartdæmpning. Der er ikke i ’projekt sikker skolevej’ penge at hente. Vi vil foreslå at prioritere trafikdæmpning på indfaldsvejene – prioriteringen skal ske i samarbejde med kommunen. Vi har brug for en form for prisliste. Når vores trafikplan er godkendt, må vi sætte os ned i bestyrelsen og prioritere.

•       Stier i vådområdet
Et muligt og realistisk stiforløb er kortlagt ud fra snakke med lodsejerne. Skriftlige forespørgsler til lodsejerne sendes ud snarest med henblik på et møde med hver af dem for om muligt at få en endelig aftale på plads.

•       Digitalisering
Velkomstfolder:
Lis har fundet flere billeder. Lone og Lis arbejder videre.

•       Ågade 84
Ejeren er i gang med at finde en entreprenør til nedrivning og få finansieringen på plads med kommunen. Vi afventer.

•       Landsbyudvikling/planlægning
Dejligt at mærke Michael Sørensens og Henrik Vævers interesse i at virke i en arbejdsgruppe under beboerforeningen. Ole M. kunne tænkes at være med i arbejdsgruppen som kontaktperson fra BF. Hvad kunne et samarbejde indebære? Ole M. kontakter Væver og Sørensen og hører nærmere om en mulig model.

•       Andet
Vi ønsker ikke at foreslå tele taxa til sene aftenafgange. Det er svært at argumentere for en sen bus afgang, som vi må vurdere, at meget få/ingen vil benytte sig af. Lone og Lis overvejer argumenter og den videre fremgang.

Vedr. Bygaden 9 kunne næste skridt være at arbejde med en såkaldt bevarende lokalplan, men hvordan komme videre? Ole M. overvejer ”samarbejdspartnere”. 

o       Med udgangspunkt i ”sagen” fra præstegårdshaven skal vi diskutere, hvor vores grænse går for frivillighed, for hvis ikke Fredericia Kommune vil bekoste reparation af broen, skal vi så ud med en bøn til lokale om at sponsorere materialer og arbejdskraft så vi kan få fremstillet en ny bro og få den sat op?
Vi drøftede i hvor høj grad vi skal tillade frivilligt arbejde, som ellers måske var op til kommunen at udføre. Vi må vurdere det fra sag til sag.
Kommunen har ikke midler til en ny bro i præstegårdshaven, men her vurderer vi, at vi ikke skal lade frivillige kræfter udføre opgaven, af sikkerhedsmæssige grunde, ansvar m.v.. Broen må derfor være uden rækværk, men med skridsikkert net, som kommunen vil montere.
 
5  Økonomi
Ole S. fremlagde det foreløbige regnskabet for 2013. Det ser meget fint ud. Regnskabet revideres af foreningens revisorer snares muligt og fremlægges på Generalforsamlingen. 
 
6.  Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
•       Planlæg generalforsamling
o       Input til beretningen

Husk at nævne:
§  Den gode opbakning
§  Folk der tilbyder frivillige kræfter.
§  Der har været en høj grad af synlighed omkring Bredstrup-Pjedsted i den senere tid, også i medierne, fx Ågade 84, Åben By, Landsbytopmøde … Beboerforeningen har været medvirkende til denne synlighed.
§  Vi støtter gerne lokale projekter, vi kender kommandovejene m.v.

Husk at referatet fra generalforsamlingen også skal på Facebook, som pdf, og måske også med spots i form af overskrifter/nyheder fra referatet, lagt på forsiden.
I vores PR for generalforsamlingen må vi slå på noget med at komme og møde Alken-købmanden, kendt fra … (hvis det lykkes at få dem lokket til at komme)

•       Lave liste over årets konfirmander til DLF
Listen lægges på BP hjemmesiden og Facebook.
Men i og med, at konfirmanderne er spredt over mange sogne rundt i Fredericia, modsat tidligere, opleves begivenheden måske ikke længere som en lokal festlighed. Alligevel ønsker vi at lave listen, da det giver BP’s beboere mulighed for at sende en hilsen.
Ole M. spørger Ole Engberg om mulighederne for at opsøge navnene. I sidste ende må vi efterlyse dem på Facebook.
 
7.  Huskelisten
Julie undersøger hvem der er i juniorklubben onsdag aften og parkerer ulovligt ved lysreguleringen/forgængerfeltet. Hun sender en mail til dem. Den ulovlige parkering kan have en uheldig smittende effekt.

Lone skriver til Tide og gør dem opmærksom på problemerne med for høje hastigheder og ”ujævn” kørsel med hurtige accelerationer og bratte opbremsninger.
 
8.  Eventuelt (og næste møde)
Dato for næste møde med konstituering: 17.3 kl. 19.30 hos Ole S (hvis han bliver genvalgt ;-) ) 

Ref. Ole M.