Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 14.01.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 14.01.2014

Bestyrelsesmøde Beboerforeningen Bredstrup-Pjedsted
Dagsorden d. 14. januar 2014

1.        Valg af mødeleder og referent.
   Mødeleder: Lis, Referent: Karen

2.     Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
   Dagsorden godkendt. Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.

3.    Generel information
   60 km- skilte på Bredstrupvej er på plads.
   Vedr. artikel i Fredericia Dagblad omhandlende frivillig indsats i forhold til forskønnelse i de små landsbysamfund. Lone sender mail til Nanna Hanghøj med berigtigelse - det er ikke frivillige der slår græs i Præstegårdshaven
   Lone har kontaktet beboerforeningerne i Skærbæk, Taulov og Vejlby, vedr. status på samarbejde og indbydelse til nyt samarbejdsmøde. 

4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

Trafiksikkerhed.
   Ole S. har i dag modtaget mail fra Laila Baumann Jensen, vores nye kontaktperson i kommunen:
   Forespørgsel på hvor mange helhedsplansmidler vi har tænkt at afsætte til trafiksanering.
Vi har i øjeblikket 591.000 kr. på denne konto. Vi afsætter 500.000 kr til formålet, og beholder 91.000 kr til daglig drift. Ole S.  forventer at blive indkaldt til møde snarest.

   Laila Baumann har svaret på vores henvendelse ang. parkerede biler på Stationsvej. Der er ikke umiddelbart basis for sanktioner, ingen holder ulovligt parkeret. Vi forventer at problemet minimeres når der kommer fartdæmpning på strækningen og foretager os ikke yderligere. Lone sender mail til Rikke.

   Lis : Orientering ang. busser og køreplan. Henvendelse fra Michael B. Sørensen ang. overfyldte busser, køreplanen ikke bliver overholdt, stoppesteder mv. Vi tjekker om 5'eren kører ud til gymnasiet.

   Lone skriver til Jørgen Weiss; Vi kan ikke umiddelbart tilslutte os forslaget om cykelsti bag om Nyager, hvis det indebærer, at der dermed ikke bliver etableret sti til Kirken/konfirmandstuen.      

Digitalisering
   Folder: Lis har fået billeder fra Thomas Fragtrup til at indgå i Bredstrup-Pjedsted Folderen. Lone og Lis færdiggør folderen.

Ågade 84
   Ruin-gruppen har opløst sig selv og tilbagebetalt de indsamlede midler. Der foreligger ingenting om hvordan og hvornår vi forvente, der sker noget i forhold til nedrivning af Ågade 84.

   Ole S.  kontakter ejeren. Tim Andergreen.

Landsbyudvikling

   Vi har indkaldt til møde med Henrik Væver og Michael B. Sørensen d. 29.01 kl. 19.30 hos Lone, ang. landsbyudvikling. De der ønsker at deltage, møder kl. 19.00 til formøde.
   Lone, forslag om udflugt til Alken, hvor de har etableret ny Købmand/indkøbsordning.
Vi inviterer en repræsentant til vores generalforsamling, til at fortælle om deres projekt. Lone kontakter.

 Landsbyplanlægning
   Hvad kan vi langsigtet gøre for at hindre, at der opstår flere ruiner i området?
   Ole M. konkluderer at efter mange henvendelser og undersøgelser ved kommunen og samtaler med Carsten Abild, bør vi forsøge at få lavet en bevarende lokalplan for udvalgte dele af vort område.

Andet

Henvendelse fra grundejerforeningen Landsmosen
   Vi videresender/omformulerer henvendelsen til Laila Baumann, da vi ikke umiddelbart synes den hører ind under helhedsplansmidler. Ole S. fletter ind at de bør kontakte Laila i Fredericia kommune. 

Naturlegeplads i samarbejde med BPI
   Karl Anker Thomsen foreslår vi går sammen om etablering af en Naturfitness-bane og evt. en Naturlegeplads på nogle af de ubrugte arealer omkring hallen. Vi bakker op, men forventer ikke at skulle køre projektet, men måske være behjælpelige med projektansøgning og back-up på økonomien.

Præstegårdshaven:
   Lis skriver til Laila ang. manglende vedligehold/forfald. Broen er ødelagt.

5 Økonomi
Økonomien ser ok ud. Vi har fået 10.000kr. tilbage fra Ruin-indsamlingen og afventer indbetalinger fra de andre beboerforeninger ift. Valgmødet

Diskussion af, hvad Beboerforeningen kan/bør give økonomisk støtte til.
   Vi vil spørge generalforsamlingen, om retninglinier i forhold til hvilke fremtidige projekter vi evt. kan yde støtte til.
   Skal vi så sætte kontingent op? 
   Det er ikke bestyrelsens indstilling. Vi genererer i forvejen et lille overskud hvert år.

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)

Planlægning af Generalforsamling
Lone tager kontakt til arbejdsgruppen omkring "Købmanden i Alken" for at høre, om en vil kunne tænke sig at holde et lille oplæg på vores generalforsamling.
Måske behov for ændring i programmet - Lone afgør, om vi evt. skal starte kl. 18.00, med spisningen.

 Annoncering 

Lone udformer forslag til tekst til hjemmesiden, Ole S. er behjælpelig med annoncering i Trekantens Folkeblad og Elbobladet (vær opmærksom på annoncen ikke bliver for dyr)

Vedtægtsændringer? - Ikke aktuelt i denne omgang

Andet
   Ansøgning om Tips- og Lottomidler (frist 1. marts)
  Vi har ingen konkrete ønsker pt.

7. Huskelisten
Lone gennemgik den opdaterede huskeliste

8. Eventuelt og næste møde
iab