Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 26.11.2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 26.11.2013

Bestyrelsesmøde i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 26. november 2013

Tilstede: Karen Pagh, Lis Holtegaard, Ole Mouritsen, Ole Sørensen, Lone Herbst Nørgaard 

Dagsorden
1.    Valg af mødeleder og referent
Mødeleder: Karen
Referent: Lone.

2.    Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Efter rettelse af en detalje i referatet blev det godkendt. Referatet er lagt på nettet.
Dagsorden blev godkendt. 

3.    Generel information
·         Et af 60 km/t skiltene på Bredstrupvej er forsvundet i stormen. Dette er fejlmeldt via kommunens selvbetjening og er samtidig fejlmeldt til beboerforeningens nye kontaktperson hos kommunen, Laila Baumann Jensen. Ved samme lejlighed blev der sendt et ønske om at få skiltet flyttet tættere på den ny ringvej, så billisterne straks kan se, at der er hastighedsbegrænset, når de kører ind på Bredstrupvej fra ringvejen.
·         Koordinering af generalforsamlinger. Når fristen for tilbagemelding udløber 30. november, vil oversigten blive sendt til foreningernes kontaktpersoner og til DLF.
·         Den ny foreningsliste på www.bredstrup-Pjedsted.dk er lagt på, på opfordring og med input fra Beboerforeningen.
·         Snerydning på landsbytorvet er bestilt og betalt.
·         Karen og Ole M. præsenterede dagsordenen for eftermiddagens møde i teknisk udvalg omhandlende cykelsti på Bredstrupvej og evt. nedrivning af Ågade 84. 
·         
Der manglede et argument i indstillingen til mødet, som vi besluttede at gøre opmærksom på:
Bredstrupvej desuden er skolevej for elever i indskolingen fra golf-kvarteret.
Selvom mødet er afholdt, sender vi alligevel argumentet, så det kan medtages til behandlingen i byrådet. 

4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
·         Trafiksikkerhed
o   Masterplan for hastighedsdæmpning
Et flot og gennemarbejdet plan er sendt til Fredericia Kommune. Vores kontaktperson Laila har kvitteret for modtagelsen. Vi har forventning om at vi indenfor den nærmeste fremtid inviteres til møde med forvaltningen, så vi kan få godkendt planen.
o   Parkerede biler – henvendelse fra Rikke – hvordan tackler vi den?
Vi enedes om at Lone spørger Rikke om vi må sende hendes henvendelse til kommunen som motivation for, at der hurtigst muligt, og med udgangspunkt i masterplanen, bør gøres noget på Stationsvej.
·         Sti i vådområde
Ikke noget afgørende nyt.
·         Præstegårdshaven
o   Praksis vedr. vandstand i søerne.
Vi har fra Fredericia Kommunes biolog fået tilsendt en fin og udførlig skrivelse af praksis for styring af vandstanden i præstegårdshavens søer.
Erling og Lis holder øje med vandstanden og tager kontakt til vandfolkene om nødvendigt (jvfr. Praksis).
Lis er fremover kontaktperson vedr. præstegårdshaven. 

·         Arkivering/digitalisering
Lis har lavet teksterne til velkomstfolderen færdig. Der mangler nu billeder.
Vi spørger DLF/Thomas Fragtrup om vi må kigge i deres billedarkiv. Måske har de egnede billeder vi må bruge.
Fremover hedder punktet digitalisering, da arkiveringen hos lokalarkivet er sat i bero indtil disse er flyttet i nye lokaler.
·         Andet
o   Byrådsvalg
Intet at berette.

·         Bybushøring
Ingen reaktion på opfordringen på hjemmesiden til at levere input.
Input fra medpassagerer i bussen - især fra pendlere – er medtaget i høringen.
Herefter er et kort høringssvar sendt til Kommunen, bl.a. indeholdende følgende punkter:

o   Ønske om et busskur til elever der venter på bussen overfor skolen. 
o   Ønske om at kunne tage cykler med i bussen.
o   Overholdelse af køreplan og hastigheder, samt ønsket påbud om, at chauffører ikke taler i håndholdt mobiltelefon under kørslen.
o   Stram køreplan. Bussen er ofte forsinket når den når Pjedsted fra Herslev.
Kommunen har kvitteret for modtagelse.
Hertil kommer at Beboerforeningen har haft mulighed for at kommentere skolens høringssvar vedr. ”Sikre Skoleveje” og ”Kollektiv trafik”. Lone har sendt kommentarer.

·         Ågade 84
Der er gode chancer for, at ejeren af Ågade 84 vil få hjælp til nedrivning fra Fredericia Kommune. Dette afgøres på byrådsmødet 2. december 2013.

·         Landsbyudvikling/-planlægning:
o   Henvejdelse fra Michael B. Sørensen.
Vi har modtaget en mail fra Michael B. Sørensen som opfølgning på Landsbytopmødet.
Vi enedes om, at vi inviterer Michael og Henrik med til et ”temamøde” hvor vi snakker om, hvad og hvordan vi kommer videre med landsbyudviklingen (Landsbystrategi).
Vi har ikke tid før januar. Lone kontakter Henrik og Michael og præsenterer dem for vort forslag til mødedato (28. januar 2014) Forberedelse til mødet sker pr mail imellem bestyrelsesmedlemmerne.

o   Indlæg v. Ole Mouritsen om Bredstrup Bygade 9 – og landsbyplanlægning generelt.
Ole M. har været i kontakt med ejeren af ejendommen. Ejeren mente at han ventede på et udspil fra Fredericia Kommune. Han har ventet siden 2011. På den anden side mente Fredericia Kommune at de ventede på udspil fra ejeren. Nu har kommunen informeret ejeren om, at de vil behandle sagen i december 2013.
Ole M. viste en powerpoint præsentation der dokumenterede forskellige tilgange til, hvordan forskellige kommuner ”plejer” og forvalter kommunens landsbymiljøer.
Et dårlige eksempler fra Fredericia kommune, hvor man i Erritsø har fået lov til at nedrive Anneksgård og bygget boliger i moderne stil. Et godt eksempel fra Vinding, hvor man har genopført gamle gårde på eksisterende sokkel, og i oprindelig arkitektonisk stil.
Efter et meget interessant oplæg besluttede bestyrelsen at Ole M. skal arbejde videre med sagen, dels Bygaden 9 og dels sende informere kommunen om, at vi i højere grad ønsker at bibeholde den eksisterende landsbykarakter, når der skal nybygges eller renoveres i landsbygaderne i Bredstrup-Pjedsted.
Ole M. Vil kontakte Irene i Fredericia kommune og aftale et møde. 

o   Hvad kan vi langsigtet gøre for at hindre, at der opstår flere ruiner i området.
Grundet tidsmangel blev punktet udsat til senere. 

·         Henvendelse fra grundejerforeningen Landsmosen vedr. belysning af stier.
Grundet tidsmangel på mødet blev punktet ikke behandlet på mødet.
Lone og Ole S. vil diskutere mulighederne inden næste bestyrelsesmøde.   

5      Økonomi
·         Vi har 27.600 kr i kassen.
·         Ole S. efterlyste afklaring på hvordan udgifterne til landsbytopmødet skal fordeles imellem beboerforeningerne i Fredericia Kommune. Det drejer sig om 1170 kr. Det skal desuden undersøges om de andre beboerforeninger har haft udgifter. Lone kontakter beboerforeningerne.
·         Diskussion af, hvad Beboerforeningen kan/bør give økonomisk støtte til og om kontingentet skal sættes op, blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

6      Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
·         Juletræstændingen 1. december har torvelauget helt styr på.
·         Affyring af nytårskrudt.
Kim Lund vil gerne stå for affyringen igen i år. Beløbsrammen er 3000 kr. Kim køber ind. Lone lægger annonce på DLF og spørger Orla om han vil lave plakat til Landsbytorvet.

·         Der skal købes gave til Erling for græsslåning. Ole S. køber og leverer.
·         Start planlægning af Generalforsamling
Dato er fastlagt til 4. marts 2014.
Kl. 18.30 serveres der suppe og kl. 19.00 starter generalforsamlingen.
Karen, Ole S. og Lone er på valg. Alle genopstiller.
Ole Mouritsen, der pt. er arbejdende medlem i bestyrelsen, opstiller til den ubesatte post fra sidste generalforsamling. Posten kan derfor kun besættes for et år. 
I forbindelse med annonceringen af generalforsamlingen skal vi opfordre beboerne til at stille op til bestyrelsen.
Vedtægtsændringer? Besluttes på næste bestyrelsesmøde.

7      Huskelisten
På grund af tidsmangel blev huskelisten ikke gennemgået. Lone opdaterer listen og rundsender sammen med referatet. 

8      Eventuelt og næste møde
·         Mødedatoer frem til generalforsamling 2014:
14. januar 2014 kl. 19.30 – hos Lone
5. februar 2014 kl. 19.30 - hos Karen ?? 

Lone Herbst Nørgaard 28. november 2013