Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 29.10.2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 29.10.2013

Bestyrelsesmøde tirsdag 29. oktober 2013

Til stede: Lis Holtegaard, Karen Pagh, Ole Mouritsen, Lone Herbst og Ole Sørensen (referent)

Dagsorden

1.         Valg af mødeleder og referent
         Mødeleder: Lis. Referent: Ole S.

2.     Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
         Begge dele blev godkendt


3.     Generel information
•       Antenneforening. Lone orienterede.
•       Græsslåning sivvænget. Der følges op på manglende slåning af græs og ukrudt.
•       Digital postkasse.
         Som forening med eget CVR-nummer skal vi have en digital Postkasse. Den er oprettet. Foreløbig har Lone og Ole S. adgang til postkassen 

4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
•       Landsbytopmøde den 24.10.
Der var 170 deltagere, flest fra Bredstrup-Pjedsted, men de øvrige deltagende landsbyer var pænt repræsenteret.

For kort tid til debatten. For meget om cykelsti og huller i vejen, men det er nok opsparede frustrationer. Der savnedes noget overordnet debat om landsby kontra city.

•       Trafiksikkerhed 
         Ole S og Ole M arbejder på sagen. 

•       Sti rundt om vådområde
Ole M og Karen har slået nogle streger på et kort. I første omgang satses på udvalgte delstrækninger.

•       Præstegårdshaven
Erling fjerner det Japanske Pileurt. Fredericia Kommune har tilsyneladende igen lukket for vandet til søerne. Vi savner information fra Kommunen. Lis kontakter Kommunens biolog

•       Arkivering/digitalisering af informationspjece
Ikke noget nyt. Lis vil gerne have tilbagemelding og sparring på projektet.

•       Andet
Intet til dette punkt

•       Ågade 84
Ruingruppen (Marianne Bitsch, Laurits Vind, Orla Rudolf og Ole Sørensen) har modtaget salgstilbud fra ejeren på 145.000 kr. Det er væsentligt mere end der er kommet ind ved indsamlingen.

Ole S har i mail foreslået at Beboerforeningen giver et beløb på 10-15.000 kr.
Dette gav anledning til en længere, principiel diskussion om sagen.
Lis savner mere information om sagen og savner desuden en principiel diskussion af Beboerforeningens deltagelse i sådanne projekter m.h.p. at fastlægge en strategi for fremtiden.
 Bekymring for, om at nogle få personer (navnlig naboer til ruinen) tilgodeses væsentligt ved at Beboerforeningen giver støtte.

Konklusionen blev at
-    Beboerforeningen giver et beløb på 10.000 kr til køb af Ågade 84.
-    Vi på følgende møder diskuterer, hvad Beboerforeningen skal støtte.
-    Vi diskuterer, hvad vi langsigtet kan gøre for at hindre at der opstår flere ruiner i området.
-    Herunder overvejes, om kontingentet skal sættes op, så der bliver en pulje til forskønnelse.

•      Byrådsvalg
         Vi tager ikke flere initiativer i forbindelse med dette byrådsvalg.

5 Økonomi
Åben By har kostet 4338 kr. Annoncørerne har betalt hele annoncen i ElboBladet og Ugeavisen Vejle.
•       Bidrag til Ågade 84 Diskuteret ovenfor

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
•       Snerydning af fortov ved Åen – hvem er ansvarlig?
Det er vistnok Kommunen. Vi holder øje med om der ryddes for sne til vinter.

•       Juletræstænding - planlægge og annoncere – denne gang i samarbejde med spejderne.
Vi annoncerer på hjemmesiden og sponsorerer slikposer til børnene.

•       Affyring af nytårskrudt.
Vi sponsorerer som de senere år 3000 kr til fyrværkeri. Ole S kontakter Kim Lund og spørger om han igen i år vil være ”fyrmester”. (Det vil han gerne).
Lone annoncerer på hjemmesiden.

•       Reklamere for julefrokostbus
Der er allerede annonceret på hjemmesiden.

•       Vælg dato for generalforsamling
Forslag om tirsdag 4. marts. Lone koordinerer med øvrige foreninger. 

7. Huskelisten
Lone rundsender.

8. Eventuelt og næste møde
Lis har købt barselsgaver til Julia.

Næste møde tirsdag 26. november 19.30 hos Ole Mouritsen, Bredstrupvej 126. 

Refernet Ole S. 5.11.2013