Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 24.09.2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 24.09.2013

Referat fra Bestyrelsesmøde Beboerforeningen d. 24. sept. 2013.

Dagsorden

1.      Kort smut forbi Præstegårdshaven for at besigtige vedligeholdelsesstandarden samt vandstanden i søerne.

2.      Valg af mødeleder og referent
Mødeleder:  Lone
Referent:   Karen

3.      Velkommen til Ole Mouritsen
Tak til Ole Mouritsen, som har tilbudt at indgå i bestyrelsesarbejdet i Beboerforeningen.
Ole indgår formelt som arbejdende medlem af bestyrelsen. Da han ikke er valgt på generalforsamling, har han ikke stemmeret, hvis vi får behov for at stemme.


Lone skal bestille login til hjemmesiden, så Ole også får mulighed for at lægge noget ind.

4.      Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden og referat er godkendt.

5.      Generel information
Kåre Skjerning, har fået nyt job, vi har derfor kun en midlertidig kontaktperson på forvaltningen. 
 
Der lægges op til et samarbejde med de andre landsbyer i Fredericia Kommune om et Landsbytopmøde forud for kommunalvalg 2013. De andre beboerforeninger/borgerforeninger er indbudt til samarbejde. Der afholdes planlægningsmøde på torsdag d. 26. sept. 2013 på skolen, Michael Sørensen og Henrik Væver er primus motor for Bredstrup-Pjedsted. 

Spejderne har Juleværksted, samme dag som vi har juletræstænding, og vil gerne lave bagagerumssalg af dekorationer og kranse ved vores arrangement. OK

Lone har deltaget i et mediekursus arrangeret af Fredericia kommune. 

De seneste referater fra Bestyrelsesmøder er lagt på hjemmesiden. 

6. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager.

Åben by evaluering.
Godt arrangement - bred opbakning og bred tilslutning. God "Branding-effekt" udadtil og god sammenholds-effekt indadtil!
Men stort arbejde - ikke noget vi gør hvert år.

Trafiksikkerhed
Ole S:  arbejder fortsat med at konkretisere planerne for hastighedsdæmpning.

Parkering på Stationsvej.
Ole S. laver et oplæg til hjemmesiden om at undgå parkering på cykelsti og steder hvor man er til gene for de bløde trafikanter. Desuden medtages Rikkes henvendelse i det fortsatte arbejde med hastighedsdæmpning, og vi vil lade kommunen tage stilling til problematikken.
Lone skriver svar til Rikke.

Sti rundt om vådområde.
Intet nyt.

Præstegårdshaven
Lone kontakter Dorthe Aaboer på forvaltningen, for at informere om vedligeholdstilstanden og det manglende vand i søerne.
Lone snakker med Mogens anlægsgartner om evt. supplerende vedligehold af præstegårdshaven. 

Arkivering
Vi afventer flytning af Lokalhistorisk arkiv.
Digitaliseringstanker: Skal vi hvert år aflevere en "pakke" med årets dagsordener og referater? Vi afventer ....

Byrådsvalg
Se under generel information

Lokalråd – invitation. Fremtidig deltagelse
Deltagelse afhængig af dagorden - vi vurderer fra gang til gang, om vi skal deltage.

Årets ildsjæl – ny tradition
- opfordring fra DLF
Hvad synes vi om det??
Lone melder tilbage til DLF, at vi  som Beboerforening ikke ønsker at  stå for sådan et projekt.

6.  Økonomi
Åben by-projektet har kostet ca. 3000 kr. indtil videre.
Vi har dog endnu ikke fået en regning fra Forsamlingshuset. Lone kontakter Tommy og hører om det er en forglemmelse.
Status på foreningen: Vi har pt. 214 medlemmer

7.  Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
Abonnement på snerydning v. Landsbytorvet
Lone bestiller det hos Mogens - Vi har de tidligere år fået det sponsoreret, men det skal pointere, at det ikke er noget vi forventer.

8.  Huskelisten
Lone vil starte årets koordinering af datoer for generalforsamlinger med de andre foreninger i Bredstrup-Pjedsted

Lone udsender huskeliste.

 9.  Eventuelt  og næste møde (A eller B?)
Vi prioriterer plan A - 29. oktober 2013 hos Ole S.