Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 14.05.2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 14.05.2013

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14/5 – 2013
 
Dagsorden

1. Valg af mødeleder, Lone, og referent, Julia.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt

3. Generel information
•       Kommentarer til referat fra årsmødet med Fredericia Kommune? (vedlagt)
Trafikplanen skal opdateres og sendes ind, så den kan blive godkendt.

Ole bliver ved med at følge op på regninger ( og evt. rykkere) fra Tre-for i forhold til Landsbytorvet. Ole er i løbende kontakt med Kaare Skjerning.

•       Information vedr. Marianne B.’s  projekt ”Ågade 84”
Ole deltager i projektet som repræsentant fra Beboerforeningen, men det er IKKE Beboerforeningens projekt.

•       Andet?
Lone har talt med Erling Nielsen ang. græsklipning. Erling vil gerne prøve kræfter med det og er startet.

Lis har været af sted til /generalforsamling med Landsbyerne i Danmark – der foreligger et referat fra mødet. Beboerforeningen informerer foreningen ved principielle ting, så der er informeret, hvis vi har brug for støtte.

4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

•       Trafiksikkerhed
Ole arbejder videre med vejbumpene. Evt. kan det bruges som praktisk matematik ;-)

•       Sti rundt om vådområde
Ifølge Peter Pagh, har menighedsrådet talt om stier i vådområdet. 

•       Præstegårdshaven
Der er sået græs på de vandrette arealer. Der foreligger forslag om, at der kunne sås blomstereng, det er vedtaget.

•       Åben By
Der er lavet brainstorm, som Lone har renskrevet. Der arbejdes videre og aftales et nyt møde snarest.

•       Andet
Lone og Lis mødes omkring materialer til Lokalhistorisk arkiv.

5.  Økonomi
Vi skal ikke være med i Nets, så der kan betales over PBS, da arbejdet i det overstiger gevinsten.
Der opfordres i nyhedsbrevet til, at man opretter en automatisk pengeoverførsel en gang om året i stedet.
Ole følger tættere op på medlemsbetalingerne evt. ved en ekstra henvendelse.

6.  Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
·         Reparation af garage til plæneklipper? Garagen gås igennem af Erling for at se, hvad der skal laves. Lis snakker med ham.
·         Kontakt til lokale ejendomsmæglere om at henvise til vores hjemmeside i salgsopstillinger.
·         Nyhedsbrevet – Vådområdet, bussen, Præstegårdshaven, Åben By, økonomi, Sankt Hans fest. Lone kigger på det.
·         Girokort
·         Sankt Hans fest – spisning af medbragt mad på Landsbytorvet (Laurits og Orla) Karen ser lige an, om hun vil være tovholder.
·         Alsang – kan evt. holdes i Ellegårdsparken til Åben By d. 25. august.

7.  Huskelisten

8.  Eventuelt
Lone kontakter Jørgen Jacobsen (suppleant) om at sluse stille og roligt ind i bestyrelsen som ”vikar” for Julia, der skal på barsel.