Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 11.04.2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 11.04.2013

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Beboerforeningen d. 10. april 2013

Dagsorden
Tilstede Lis, Lone, Julia, Ole og Karen

1. Valg af mødeleder
Lis valgt

2. Valg af referent
Karen valgt


3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt


Bemærkning : Lone mangler at udsende materiale om fremtidige muligheder i forhold til kollektiv trafik/busdrift.

4. Konstituering

Formand: Lone
Næstformand : Ole
Kasserer: Ole

5. Opfølgning på generalforsamling
Beretning og referat er lagt på hjemmesiden.
ca. 25 deltagere – også nye ansigter 

Opfølgning:
-      Prisskilte ved Sivvænget – pris bør rettes
-      Nedrivningspulje i Fredericia kommune – findes ikke endnu, lovgivning endnu ikke vedtaget
-      Pulje til opkøb forfaldne huse – ikke lovgivet endnu
-      Girokort bør også udleveres ved Sct. Hans bålet og ved andre arrangementer
-      Bedre PR for foreningen
-      Flere aktiviteter der kan tilgodese børnene

6. Bookning af mødedatoer A/B frem til sommerferien.
Datoer (A+B) fastsat – Lone udsender digitale invitationer.

7. Generel information

Lone og Ole har deltaget i møde med repræsentanter fra Teknisk udvalg og Teknisk forvaltning i sidste uge.
Har endnu ikke modtaget referat.

- Nedrivningspulje endnu ikke vedtaget
- ”Fællesvej” ved tømrer Lund er blevet vedligeholdt af ejeren selv.
-Udlejningsejendom hjørnet af Vinkelvej/Stationsvej – Lone finder frem til ejer ifh.t hækklipning, snerydning mv.
- Hastighedsdæmpning meget positivt modtaget – vil forsøge at skaffe midler til gennemførelse.


8. Status på igangværende projekter og forslag til nye.

Folder:
Lis har kontaktet foreninger og institutioner i området, og fået tilbagemeldinger fra mange. Lis har selv forfattet informationstekster til de foreninger og institutioner, der ikke selv har meldt tilbage.
Sti – Karen, kontakt til Karsten Enggård sidst i april.

Lis deltager i generalforsamling i ”Landsbyerne i Danmark” d. 19. april 2013

Marianne Bitsch vil gerne tilknyttes som ”ad hoc -bestyrelsesmedlem” i forhold til projekter, som hun gerne vil være igangsætter af.

Forslag – Legedag i præstegårdshaven med Laurits og Axel Ladegård. Beboerforeningen vil gerne støtte projektet økonomisk.

Forslag – at sælge ”Knud Forsamlingshus” ’ hus på folkeaktier – Marianne Bitsch har kontaktet John Bader og Axel Ladegård

Forslag –”Bredstup-Pjedsted – løb” rundt om vådområdet – sti – Geocatching Marianne og Gurli vil gerne være tovholdere .

Forslag – Åben By - Kom og se vores by og dens muligheder, incl foreningsmesse
Brainstorm d. 25. april 2013 kl. 16 hos Lone
Marianne indbydes til at deltage.

9. Eventuelt
Affaldsindsamling, Laurits spørges om tovholderfunktion.
Taler til Sct. Hans fest overvejes.