Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 19.02.2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 19.02.2013

Bestyrelsesmøde
Bredstrup Pjedsted Beboerforening d. 19.02.2013

Afbud : Julia

Dagsorden

1.  Valg af mødeleder
Laurits

2.  Valg af referent
Karen

3.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Fremover vil dagsordenen indeholde et punkt der kommer til at hedde : ”Generel information”,  

4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
    Trafiksikkerhed/byporte
Status:
Ole og Lone har udarbejdet en skitse med forslag til placering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Vi afventer kommunens respons.

    Bus
Intet nyt
Hvilke tanker har kommunen?
Lone har noget materiale om fremtidige muligheder – sendes ud til resten af bestyrelsen

    Cykelsti
Vi er opmærksomme på det bør være et emne i den kommende valgkamp.       

    Sti rundt om vådområde
Laurits har været til møde med Torsten Leonhard og Niel Jørgen Andersen som er interessenter i forhold til en sti gennem Elbodalen og dermed rundt om vores vådområde. De synes vort projekt er interessant.

    Præstegårdshaven
Projektet er ved at være afsluttet.Søerne er oprenset.

    Andet
Lis orienterer om arbejdet med udarbejdelse af folder om Bredstrup-Pjedsted.
Stort arbejde. Lis udarbejder forslag – Foreningerne godkender

·                Søge kommunen om støtte til DLF – især med henvisning til hjemmesidens betydning for BP??
Lone orienterede om generalforsamling i ”Det Lille Fjernsyn”.
De får ingen kommunal støtte, og vender sig mod beboerforeningen. Kan vi formå kommunen til at støtte dem?
Lone skal kontakte Erik Klemeier og informere om støttemulighed fra Landdistriktspuljen og Ø-støtte, hvor der er mulighed for at hente midler til forsknings- og informationsprojekter.være 

·                Gamle protokoller og andet materiale vi har fået gravet frem i forbindelse med jubilæet sorteres.
Lokalhistorisk arkiv er interesseret i at overtage det. Lis og Lone er sat på sagen sammen med Niels Jørgen.


5.  Økonomi
Regnskabet er færdigt og sendt til revisorerne

6.  Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)

    Planlægning af generalforsamling
Salen er bestilt. Maden er bestilt.

Laurits, Lis og Julia er på valg
Laurits ønsker at udtræde.
 

Suppleanter?
Laurits undersøger om suppleanterne ønsker at genopstille. 
 
 
Revisor og revisor suppleant?
Ole undersøger

Annoncering – ugeaviser?
Ole undersøge udgifter til annonce i Elbobladet, Budstikken, Trekantens Folkeblad. Vi føler os forpligtet til at gøre opmærksom på generalforsamlingen i et trykt medie.

Lone snakke med Thomas om evt. fejl på kalender på hjemmeside. Vores generalforsamling glider ud….

    Ansøgning om Tips- og lottomidler til bænke til Præstegårdshaven
 (frist 1. marts)
Se vilkårene her: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/lokale-projekter.aspx

Lone udformer ansøgning om 2 borde- bænkesæt og 2 almindelige bænke.
I fald vi får positiv tilbagemelding, får vi ½ udgift dækket. Vi lægger hovederne i blød i forhold til dækning af resten af udgifterne, evt. sponsorer.

    Medlemskaber
Hvilke foreninger skal vi være medlem af?
 ”Landsbyerne i Danmark”

    Hvilke BP foreninger skal vi være medlem af?
”Det lille Fjernsyn”
”Forsamlingshuset”

    Input til DLF nyhedsbrev?
Vi er opmærksomme på nyhedsbrevets eksistens, men når vi i øvrigt har noget på hjerte, skriver vi på ”Tingstedet”.

7.  Gennemgang af huskelisten.
Affaldsindsamling d. 22. april
Vi satser på fælles afslutning med pølser på grill.
Laurits sørger for indkøb af pølser, kul mv. og medbringer endvidere veste og ”gribere”. 

8.  Eventuelt