Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 19. januar 2012
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 19. januar 2012

Bestyrelsesmøde d. 19. januar 2012

1. Valg af mødeleder Lis

2. Valg af referent Karen


3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Punkt 4 på dagsorden udsat.
Referat godkendt uden bemærkninger

4. Minikursus i BP hjemmeside v. Thomas Fragtrup?? (udsat)

5. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

• Byporte
Intet nyt

• Trafiksikkerhed
o Hastighedsdæmpning
Intet nyt Vi rykker for svar, når forvaltningen har fået sig konstitueret efter Ib Doktors aftræden.

• Bus
Lis følger debatten tæt – køreplaner og takstzone
Ekstra takstzone ”lagt ind”, så der nu er 3 zoner fra Bredstup-Pjedsted og Herslev til Fredericia

• ”Salgskampagne” Vi sætter ideen om en salgskampagne for bussen lidt i bero. Der er for meget flimmer omkring busdriften.

• Andet

• Ny skolestruktur
Debatmøde på skolen med deltagelse af mange politikere
Glimrende indlæg fra vores formand
Lone og Karen udformer høringssvar, som bliver rundsendt til bestyrelsen.

• Lukning af Parallelvej Høringssvar sendt til forvaltningen
Intet nyt

• Oprydningsdag – Indsamling af skrald d. 22. 04. 2012 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforeningen.
Laurits vil gerne være tovholder på dagen. Dagen starter med kaffe og rundstykker

• Præstegårdshaven
Hurra Kr. 50.000 bevilget fra Naturstyrelsen til renoveringsprojekt i Den Gamle Præstegårdshave
Lone og Lis har sammen med anlægsgartner Mogens Christensen planlagt, hvordan pengene bedst muligt udnyttes i forhold til oprydning, beskæring og opretning af stier og trapper.
Lone udformer ny ansøgning til Real Dania, om bevilling til mere gennemgribende renovering, bl.a. oprensning og renovering af søerne.

6. Opgaver fra årskalenderen
• Ønsker vi ændringer til vedtægter på kommende generalforsamling? Vi afstår fra vedtægtsændringer i år. Vi samler op på relevante ændringsforslag til næste år.
Vi har 40 års jubilæum i november i år! Det skal fejres

• Input Fokus – februar Lone har sendt indlæg til Fokus

• Indkalde til generalforsamling Vi gør som vi plejer Reminder en måned før i Fokus og på hjemmesiden – derefter indkaldelse 14 dage før
Lone udformer dagsorden og indkalder til generalforsamlingen.
Lone, Ole og Karen på valg – alle har indvilget i at genopstille. Begge suppleanter vælges for et år af gangen

• Ansøgning til Tips- og lottomidler til friluftslivet?? (frist 1. marts) Vi springer over – vi har for mange uafsluttede projekter i gang.

7. Hurtig gennemgang/opdatering af huskelisten Lone opdaterer huskelisten

8. Eventuelt og næste møde

Næste møde d. 28. feb. hos Ole (plan A)

Punkt til årskalenderen: Husk i juli, at sende reminder på hjemmesiden og i Fokus ang. betaling af kontingent