Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 27.09.2012
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 27.09.2012

Bestyrelsesmøde Bredstrup-Pjedsted Beboerforening d. 27. september 2012 Hos Lone

Fremmødte: Bestyrelsen var fuldtallig

Dagsorden

1. Valg af mødeleder Ole

2. Valg af referent Karen

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger

4. Meget kort status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

Byporte/Trafiksikkerhed
• Intet nyt

Bus
• Intet nyt i forhold til køreplan mm.
• Må cykler medbringes?
Sydtrafiks retningslinier: Der medtages ikke cykler i bybusserne

Cykelsti
• Afmærkningspæle og sandbunker v. cykeltunnel under ny Ringvej er fjernet

Sti rundt om vådområde
• Intet nyt

Præstegårdshaven
• Der er givet dispensation til at der må ske oprensning af søen.
• Hvis der ikke gøres indsigelser i høringsfristen, påbegyndes arbejdet om ca. 4 uger

5. Økonomi
Status pr. dags dato:
• 202 medlemmer
• 52.000 kr. på kontoen

6. Opgaver fra årskalenderen

Tipsmidler til bænke til Præstegårdshaven - ansøgningsfrist 1. November
Se vilkårene her: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/lokale-projekter.aspx
• Der søges til 2 borde/bænkesæt + 3 bænke – anslået værdi kr. 35.000 – 40.000
• Såfremt vi får positivt tilsagn fra Friluftsrådet, får vi dækket 50 % derfra og kan evt. finansiere resten via omkonvertering af helhedsplansmidler - Lone søger 1. marts 2013

Fokus
• Jubilæumsinvitation – Lis laver indlæg til Fokus
• Hvem kan vi evt. få til at lave en plakat??
• Jule og nytårsarrangementer – Laurits spørger Torvelauget om at arrangere og annoncere

• Info om kommunens støtte til oprensning af søerne i Præstegårdshaven – Lone skriver lille indlæg
• Indlæg om natbusserne i julefrokosttiden (- også på hjemmesiden) - Lone

7. Jubilæum Ole opdaterer opgavelisten

8. Vi gennemgår ikke huskelisten, så check venligst selv, om du har udestående opgaver.

9. Eventuelt og næste møde (A eller B)

Bestyrelses- og jubilæumsmøde d. 11. okt. kl. 16.00 hos Laurits
Bestyrelses- og jubilæumsmøde d. 29. okt. kl. 19.30 hos Karen