Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 21.08.2012
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 21.08.2012

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening

Bestyrelsesmøde 21. august 2012          v. Ole

Tilstede: Ole, Laurits, Lone, Lis og Karen

Dagsorden

1.      Valg af mødeleder
Lis valgt

2.  Valg af referent
Karen valgt

3.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

•       Byporte/Trafiksikkerhed
Møde: Gurli, Ole, anlægsgartner Mogens og Lone.

Forvaltningen har meldt ud at de er villige til at indgå i et projekt omkring trafiksikkerhed ved skolen. Tilbagemeldingen fra beboerforeningen vil være, at vi synes der er mere behov for indsatser andre steder end ved skolen, hvor der både er trafiksignal og cykelsti.

•       Bus
Intet nyt – stadig meget opmærksomhed på, der ikke sker forringelser i forhold til næste køreplan.

•       Cykelsti
Intet nyt

Vi skal være opmærksomme på at cykelstien skal bringes i spil i forhold til kommunalvalget, næste år. Dagbladet kan være nyttig medspiller i forhold til dette. Der har været skrevet artikler om politikernes løfter om cykelsti til vores område siden 2002.

•       Sti rundt om vådområde
Intet nyt

•       Præstegårdshaven
Pengene er ikke opbrugt, men anlægsgartneren har endnu ikke fået sine penge fra naturstyrelsen.
Laurits følger op på det.

Den efterfølgende ansøgning om eventuel oprensning af søen er blevet positivt modtaget.
Biolog Dorte Aabo har kontaktet Lone i forhold til besigtigelse af projektet. Møde aftalt

 ·               Fællessang i præstegårdshaven – opfølgning
Succes – mere end 80 deltagere. 

Gerne en opfølger næste år –  kunne evt. arrangeres et andet sted i Bredstrup-Pjedsted, således at arrangementet tager på ”tour” til Ellegårdsparken, Kongsted Enge, Ødstedgårds have eller andre attraktive steder i vores dejlige lokalområde.

Forslag:
Børnefællessangs arrangement en eftermiddag eller som første halvdel af arrangementet.

•       Andet
Kommunens opmærksomhed skal henledes på at det er nødvendigt at skilte, når omfartsvejen engang bliver indviet. Alle har vænnet sig til at man kan køre direkte igennem.

·               Opfølgning på Sct. Hans-arrangementet.
Snak om fællesspisningen på Landsbytorvet skal fortsætte. Der var omkring 20 deltagere.
Skal vi fortsat stille grill til rådighed eller kan vi nøjes med at tage madkurv med??

5.  Økonomi
Pr. dags dato : 200 medlemmer. 

Ole danner sig et overblik over om, der evt. er et mønster i  frafaldne medlemmers adr. 
Ole forfatter en rykker til hjemmesiden og Fokus
Kassebeholdning pt. ca. kr. 53.000

Deadline på Fokus 15. okt. 2012

6.  Opgaver fra årskalenderen

•       Ansøgning om helhedsplansmidler (Frist 1. september) ????
Intet nyt i forhold til om vi får mulighed for at søge helhedsplansmidler i år.

7. Jubilæum.
 Planlægning af jubilæumsarrangement 3.-4. november.

Forslag:
·               en optrædende kunstner i hallen – Evt. Søren Thor Jørgensen fra Nørd-programmerne
·               servere noget kaffe og kage
·               foreningsmesse – præsentation af mulighederne i Bredstrup Pjedsted
·               musik – er der nogen lokalt-forankrede, der kan spørges

Vi må mødes meget hurtigt igen….
Jubilæumsmøde tirsdag d. 28. aug. Kl 16.00 hos Lone
Alle lægger hovedet i blød. 
Laurits undersøger om det er en mulighed at få fat i  Søren Thor
Lis undersøger om Hallen er ledig og kontakter Karl Anker ang. evt. aktiviteter i hallen.

 8.  Hurtig gennemgang/opdatering af huskelisten
Lone gennemgår, reviderer og opdaterer listen

 
9.  Eventuelt og næste møde (A eller B)

Planlæg møder november – januar

Fokus udkommer ikke december, dvs. vores nytårsarrangement ikke kan annonceres her.
Annonceres derfor kun på hjemmesiden og på Torvelaugets sandwich..

Snak om hvilke retningslinier vi har i forhold til folk, som bidrager/yder noget til et arrangement.
Tages op i hvert enkelt tilfælde.

Vores trofaste græsklipper, Mogens, har opsagt sin aftale.
Vi skal have søgt en afløser.
Lone og Laurits forfatter en annonce til Fokus.

Forslag til mødedatoer – Lone udsender invitationer til vores kalendere.

Forslag til generalforsamling  uge 12, tirsdag d. 19. marts el. torsdag d. 21. marts