Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 31.05.2012
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 31.05.2012

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 31. maj 2012 hos Lis.

Til Stede: Lis Holtegaard, Laurids Vind, Lone Herbst Nørgaard, Karen Pagh og Ole Sørensen.
Afbud fra Julia Storm.

 1.  Valg af mødeleder: Lis

2.  Valg af referent: Ole

3.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste møde var ved en fejl kun sendt til Lone. Reglen er at det skal sendes til alle medlemmer. Vi godkender alligevel referatet.

 4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

a. Byporte/Trafiksikkerhed
Lone har igen igen rykket kommunen for svar. Vi afventer ansættelse af ny Vej&Park-chef.

b. Bus
Brev fra Sydtrafik. Fra køreplanskift juni 2012 kun to zoner mellem BrPj og Fa. Desværre ikke til Herslev, hvor der fortsat er 3 zoner.

c.  Cykelsti
Intet nyt

d.  Sti rundt om vådområde
Intet nyt

e.  Alsang i præstegårdshaven
Marianne Bitsch står for alsang i Præstegårdshaven engang i august.
Marianne og Laurits står for det praktiske.

f.  Præstegårdshaven
Lone holdt møde med Mogens Anlægsgartner om projektet.
Forslag om renovering af trappe op mod Kirkevej (Mulig sponsor RealDania)
Borde-bænkesættet monteres (Laurits+ Mogens Anlægsgartner). Kompan legeredskaberne passer ikke ind i helheden, og bliver derfor flyttet.

Lone har sendt ansøgning til Fredericia Kommunes Naturplejepulje om støtte til 2. etape af renoveringen. Vi afventer svar.

 g.  Nyhedsbrev/girokort
Er næsten færdigt. Uddeles senest søndag 10. juni.
Bringes også på Hjemmesiden.

Betalingsfrist for kontingent sættes til 1. juli på girokort. Skrives også på indbetalingskortene.

Nyhedsbreve mm. ligger klar hos Ole mandag 4.6.

h.
Sct. Hans
Lone har uddelt arbejdsopgaver, hvoraf nogle nævnes her:

Laurits sørger for grill. Skal være klar kl. 18.30
Jørn Weiss med frue inviteres til at spise med.
Julia låner eller lejer højttaleranlæg. skal være så kraftigt, at det også virker i modvind.
Ole byder velkommen og introducerer taleren 
Fakler tændes 20.15
Når alle fakler er tændt går børnene ind og tænder bålet

i. Andet

-        Opfølgning på Thomas minikursus i hjemmesidesnedkeri på sidste møde. Tilfredshed med kurset.

-                 Problem med utæt springvand på Landsbytorv. Laurits kontakter et kompetent firma.

-                 Fremover har vi økonomi som fast punkt på dagsorden.

 
Opgaver fra årskalenderen
Input til Fokus – sidste frist 31.5.☺
Laurits skriver om affaldsindsamling
Lone skriver om Bus + Nyhedsbrev

6. Jubilæum.
Hvordan kunne vi fejre det? Dato 3. og/eller 4. november 2012.
Vore overvejelser siden sidste møde.
Der er flere modeller, der hver kræver sin form for logistik. Nogle yderpunkter:

-                samle alle aktiviteter på ét sted – f.eks. forsamlingshuset

-                åbent hus i hele området – kræver en del transport

25 års Jubi-skriftet rummer meget interessant materiale.

Vi nedsatte et udvalg bestående af Lis, Karen og Laurits - bestyrelsesmedlemmer, der har boet en stor del af deres liv i Br-Pj. Udvalget tænker videre.

 7.  Hurtig gennemgang/opdatering af huskelisten

Brøndstedvejviadukt. Afventer Banedanmarks renovering.
Krydset Bredstrupvej/ Ydre Ringvej:
Vedr. Belysning i krydset . Ole har skrevet læserbrev til Fa. Dagblad (opfølgning på ønske fra Generalforsamlingen)
Skiltning mod Bredstrup-Pjedsted: Kaare Skjerning fra Vej&Park kontaktet, da skiltningen pt. kun peger mod Bredstrup.
Salg af grunde Sivvænget. Det forlyder at der er flere interesserede købere

8.  Eventuelt og næste møder (A eller B)

 A (og B?): Tirsdag 21. august hos Ole

A: Torsdag 27.9. hos Lone
B: Tirsdag 2.10.

A: To. 25.10 Karen
B: Ti 30.10 Karen