Bredstrup-Pjedsted - Generalforsamling 03.03.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Generalforsamling 03.03.2016

Generalforsamling i Beboerforeningen den 3. marts 2016

 1. Valg af dirigent:
  Marianne Bitsch blev valgt. Else Marie Vind valgt som referent.

 2. Formandens beretning.:
  Lone Herbst Nørgaard aflagde beretning (kommer som selvstændigt dokument).
  Efterfølgende var der en lille debat og en stor tak til bestyrelsen, som gør et stort arbejde.

 3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren.:
  Ole Sørensen gennemgik regnskabet og har efterfølgende leveret nedenstående bemærkninger:
  Foreningen havde 229 medlemmer i 2015.
  Indtægterne fra medlemskontingenter var 33.850 kr.
  Det går ikke helt op med et kontingent på 150 kr, hvilket skyldes:
  - Vi har sidst på året givet medlemsskab i gave til nytilflyttede.
  - Et par medlemmer betalte kontingent to gange
  - et par medlemmer havde glemt at kontingentet var sat op, og betalte 25 kr for lidt.
  Udgifterne har især været til generalforsamling, bestyrelsesmøder, affaldsindsamling og torvelaug.
  Desuden har vi givet gaver til lokale hjælpere og til andre, der har fortjent lidt mere end en tak.
  Foreningen kom ud af 2015 med et overskud på knap 13.000 kr.

  Desuden har Beboerforeningen overtaget hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk fra Det Lille Fjernsyn.
  Samtidig modtog vi ca. 24.000 kr til drift af hjemmesiden de kommende år
  Driften kostede i 2015 ca. 5.500 kr. Det lykkedes at tegne erhvervsmedlemsskaber for 7.750 kr, så hjemmesiden endte med et lille
  Overskud på ca. 2.200 kr.

  Beboerforeningen administrerer desuden et beløb på ca. 33.000 kr .fra BPI - overskud fra sommerfester - der skal bruges til etablering
  af aktivitetsplads ved Hallen.
  I 2015 blev der brugt knap 2.800 kr. heraf til to inspirationsmøder.

  Micael B. Sørensen fortalte om status på den kommende aktivitetsplads.
  Regnskabet blev godkendt.

 4. Forslag til vedtægtsændringer.:
  Vedtægterne har fået et ”brush up”, så de passer til de virkelige forhold (se bilag). Ændringerne blev gennemgået af Lis Holtegaard og godkendt med dén ændring i §5, at generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts (i stedet for februar).
  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 5. april kl. 19.30 i Hallen, hvor det fremmødte flertal afgør det endeligt.

 5. Indkomne forslag.:
  Forslag fra Grundejerforeningen Landsmosen vedrørende belysning på stier i området (se bilag).
  Forslaget konkretiseres og tages med til møde med kommunen tirsdag den 8. marts.

 6. Fastsættelse af kontingent.:
  Uændret kontingent: 150 kr.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.:
  Ole Sørensen, Karen Pagh og Lone Herbst Nørgaard blev genvalgt til bestyrelsen.
  Lisbeth Andersen og Charlotte Høgedal blev valgt som suppleanter.

 8. Valg af revisor og revisoruppleant.:
  Marianne Bitsch blev genvalgt som revisor og Inger Fogh blev genvalgt som revisorsuppleant.

 9. Eventuelt.:
  Forslag om en gruppe omkring hjertestarterne i Hallen og i Klubhuset. Der er brug for mennesker, som kan give hjerte- lungemassage – og lære det videre. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
  Postkassen ved ”købmanden er blevet fjernet Bestyrelsen kontakter Post Danmark.
  Der var forslag til ændring af lokalplanen for Sivvænget.
  Forslag om at videreføre vejen forbi Sivvænget.
  Diskussion omkring en lokal købmand.
  Området kan sagtens være attraktivt at bo i uden købmand.