Bredstrup-Pjedsted - Formandens beretning 2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Formandens beretning 2016

Beretning – Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 2016.
På sidste års generalforsamling, konstaterede jeg i beretningen, at Bredstrup-Pjedsted havde fået megen po-sitiv opmærksomhed, i særdeleshed fra Fredericia Kommune.
Opmærksomhed er godt, men Bredstrup-Pjedsted har behov for mere end det. Vi har behov for politisk vel-vilje og handling, hvis vore bestræbelser skal resulterer i resultater. Vi har brug for den medvind det giver.
Specielt i år har vi haft meget medvind, og har høstet vigtige resultater.

Successer og ting der lykkedes

 • Først succesen over alle successer, at cykelstien endelig, efter næsten 40 års kamp, er ved at være færdig, og snart kan tages i brug.
  Arbejdet begyndte officielt 29. september sidste år, hvor vi holdt et velbesøgt 1. spadestiksarrange-ment.
  Stor tak til Fredericia Kommune for financieringen og for et godt og konstruktivt samarbejdet før og under anlægsarbejdet.
  Vi kender endnu ikke datoen for indvielse, men jeg kan afsløre, at vi er begyndt at planlægge festlig-hederne.

 • En anden succes er det, at der er blevet lave 4 bump på strækningen forbi fodgængerfeltet ved skolen. Disse overholder dog ikke specifikationerne – de er for ”venlige”.
  Vi har fået lovning på, at de vil blive målt op og udbedret når vinteren er forbi.
  Dette er starten på implementering af vores masterplan for hastighedsdæmpning, udarbejdet i samar-bejde med FK.

 • Vi synes også det er en succes at Stationsvej 2, den gamle købmandsejendom, er kommet på sikre hænder! Ingen rockerborg her.
  Som bekendt købte Fredericia Kommune ejendommen på tvangsauktion 11. februar.
  Forud for tvangsauktionen var det lykkedes at indsamle et helt utroligt flot beløb; 46 valgte at støtte indsamlingen og der blev i alt indsamlet 82.300 kr. Efter tvangsauktionen har enkelte bidragydere ønsket at få deres penge retur, så vi nu har 72.000 kr. i puljen. Andre har valgt at sige, at pengene må blive stående på kontoen til lignende projekter.
  Når vi har fundet ud af, hvad der skal ske med ejendommen, vil vi kontakte de resterende bidrags-ydere og aftale evt. tilbagebetaling.
  Allerede på tirsdag 8. marts holder vi møde med Demokrati- og borgerudvalget i Fredericia Kom-mune, hvor vi bl.a. skal diskutere fremtiden for stationsvej 2.
  Det skal ikke være en hemmelighed, at forsamlingshuset har et stort ønske om et antal parkerings-pladser på en del af grunden.

 • Hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk er nu landet sikkert hos beboerforeningen.
  En del af landingen har været at få udarbejdet principper for brug og for medlemsskaber.
  Vilkårene for medlemsskab, samt vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, kan ses på hjemme-siden under punktet Info på bjælken øverst på forsiden.
  En stor tak til Tomas Fragtrup for hans flotte indsats med hjemmesiden.

 • På hjemmesiden kan man læse om det nye digitale Nyhedsbrev, der er blevet lanceret i det forløbne år.
  Det lokale nyhedsbrev udsendes til abonnenter samt publiceres på hjemmesiden en gang om måne-den.
  Hvis man ønsker at abonnere på nyhedsbrevet, kan man tilmelde sig ved at følge vejledningen, der ligger under punktet Info på bjælken øverst på forsiden af hjemmesiden.

 • Før vi startede generalforsamlingen, fik I en intro til den nystartede Strategi- og udviklingsproces.
  Som i sikkert ved, blev der for 6 år siden udarbejdet en helhedsplan for Bredstrup-Pjedsted, en plan der gælder for 2010 – 2020. Da vi nu har 2016, er det ved den tid, at vi skal udarbejde en ny plan, og det er det arbejde, der nu er begyndt med Strategi- og udviklingsprocessen.
  Det er et meget vigtigt arbejde der her er startet, da det er nødvendigt, at vi får besluttet og beskrevet, hvor vi gerne vil hen med vort lokalsamfund. En stor tak til medlemmerne af gruppen for at I påtager jer det arbejde.

 • Vi har indført en forbedret velkomstprocedure for ny-tilflyttere.
  Nu består pakken, udover velkomstbuketten, af et velkomstbrev, et smukt kort samt et gratis med-lemsskab af beboerforeningen det første år man bor i byen.

 • Sidste år deltog bestyrelsen i et Landsbytopmøde, arrangeret af Fredericia Dagblad, med deltagelse af Fredericia Kommune og kommunens lokalområder.
  Topmødet blev holdt i Herslevs nedlagte skole.
  Ved topmødet blev det offentliggjort, at et forslag fra BP til en slogankonkurrence, havde vundet.
  Sloganet er ”Bredstrup-Pjedsted i hjertet – hele livet”.
  Præmien var et dejligt æbletræ, der nu er plantet lige her udenfor på det grønne område bag forsam-lingshuset.

 • I årets løb er der sket forbedringer/initiativer, der er finansieret af de årlige forskønnelsesmidler fra Fredericia Kommune (40.000 kr. vi årligt kan søge hos kommunen til forskønnelse og lignende):
  • Vedligehold af det grønne areal ved siden af branddammen i Bredstrup
  • Oprensning af søer i Præstegårdshaven
  • Nye bord/bænkesæt samme sted

 • Vi har holdt en formel erfaringsudveksling mellem Bredstrup Pjedsted Beboerforening og Herslev Sogns Borgerforening, i form af et møde.
  Det var en god oplevelse, som begge parter ønsker gentaget – ikke nødvendigvis hvert år, men måske hvert andet år?

 • Rækværket på Børkopvej – er blevet malet af nyttejobbere.
  Kommunen har nu udvidet Ren By projektet til også at omfatte landsbyer.
  Vi laver en forskønnelsesliste med forslag til, hvad nyttejobberne kan lave i vores område.
  Der er dog helt klare regler for, hvilke opgaver de må påtage sig, så de ikke tager arbejdet fra andre, og derved avler nye arbejdsløse.

 • Det er lykkedes os, via Fredericia Kommune, at få Sydtrafik til at ændre køreplanen for bus 105 (Fredericia – Middelfart) så alle afgange mod Middelfart passer med bybus 5.
  Det er ikke sjovt når bussen til Middelfart altid er kørt 5 min før man ankommer med bybussen her-fra.
  Det er især elever på ungdomsuddannelserne i Erritsø, der har glæde af ændringerne, men også folk fra BP, der arbejder i Erritsø, har udtrykt stor tilfredshed med ændringen.
 • Traditioner:
  • Affaldsindsamling med fælles morgenmad og frokost før fælles arbejdseftermiddag. Tak for hjælpen til alle de frivillige hjælpere til dette arrangement.
  • Fællesspisning og Sct. Hansbål med Fredericias borgmester som båltaler.
  • Fællessang i Grønvangen. Tak til Marianne Bitsch og Peter Toft Poulsen for organisering og for akkompagnement.
  • Juletræstænding på Landsbytorvet med rekordstor deltagelse.
  • Fyrværkerishow nytårsaften på den gamle stationsplads. Tak til Kim Lund for endnu et flot show.

Alle arrangementerne har haft stor opbakning fra jer beboere, og I skal vide, at det er en kæmpe tilfredsstillelse, når så mange deltager i vore arrangementer. Så er det så meget sjovere for os at arrangere.

 • Til sidst en måske succes:
  Vil de hundredevis af blomsterløg, som Peter Koller og Erling Nielsen lagde sidste efterår, mon blomstre allerede i år?
  Løgene er blevet lagt strategiske steder rundt om i hele BP.
  Det er dels løg, der er doneret fra beboere, efter opfordring på hjemmesiden, og dels løg vi har købt for lidt af de penge, vi fik ved opløsningen af DLF.
  Dengang lovede vi, at pengene skulle bruges til noget, der kom hele byen til gode. En lille del af pengene er altså nu brugt til at skabe en blomstrende by, og resten forventer vi skal bruges til en ting til aktivitetspladsen, når den kommer.

Udfordringer:

 • På det seneste har vi oplevet problemer med, at billister ikke respekterer cykelstien på den østlige side af Ågade. Desuden oplever vi fra tid til anden at billister parkerer hen over cykelbanen på vest-siden af Ågade. Bedre afmærkning af cykelbanen er på vej. 
 • Konkurrence om evt. nyt navn til foreningen – nu da vi alligevel havde planlagt vedtægtsændringer. I beboere har leveret flere gode forslag, dog valgte vi at beholde det nuværende navn, da det er det, der bedst beskriver foreningen.

Fremtiden

 • Strategigruppens arbejde bliver spændende at følge. 
 • Desuden ser vi frem til at følge arbejdet med planlægningen af den kommende aktivitetsplads ved hallen.
 • Bestyrelsens sommerbrev og girokort vil i år dumpe ned i jeres postkasser lidt tidligere, end I har op-levet før. Planen er, at det bliver inden udgangen af maj.
 • Vi har et par nye initiativer på beddingen. Dem vil I høre om når de er klar til at gå i luften.

Her til sidst er der lige et par annoncer:

 • Affaldsindsamling er i år 17. april – og igen i år planlægger vi en fælles arbejdseftermiddag samme dag. Forslag til arbejdsopgaver, vi kunne være fælles om at løse, modtages gerne.
 • Sct. Hansbål 23. juni, sandsynligvis med fællesspisning.

Jeg har behov for at rette en særlig tak til nogle mennesker der har været til stor hjælp i løbet af året.

 • Tak for græsslåning til Erling Nielsen
 • Tak til Laurits Vind og Orla Rudolf fordi I altid stille op, når der er brug for jer, ikke mindst ifm. affaldsindsamlingsdagen.
 • Henrik Væver for konsulentbistand vedr. kommunikation ol.
 • Michael B. Sørensen for dit arbejde med administrering og redigering af BP’s Facebook side.
 • Tak til medlemmer af Torvelauget og Flaghejser-lauget for jeres indsats.
Med en fortjent tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år, vil jeg hermed slutte min beretning.
Lone Herbst Nørgaard, 3. marts 2016