Bredstrup-Pjedsted - Generalforsamling 10.03.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Generalforsamling 10.03.2015

Generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 10. marts 2015

 1. Valg af dirigent:  Henrik Væver

 2. Formandens beretning ved Lone Herbst Nørgaard.

  Naturstien
  ved Ole Mouritsen: Vi har arbejdet på at få en sti gennem vådområderne, fra Pjedsted by og kærlighedsstien forbi Marens kupler, gennem engene til Spang skov, hvor kirken ejer en matrikel som de gerne giver adgang til. Videre på asfaltvejen. På Bredstrupsiden videre ved åen i Spangen og Ellegårdsparken ved det gamle rensningsanlæg. Fredericia Kommune samarbejder gerne omkring projektet og Dorthe Åboer vil hjælpe med afmærkning, trampesti og folder. Alle berørte lodsejere er blevet spurgt. Der er velvillige og mindre vejvillige lodsejere.  Argumenterne imod er: Jagt, løse hunde, affald og hærværk. Der foreslås at man går andre steder hen eller selv køber noget natur.

  Efter et kig på oversigtskortet foreslås at man laver stier hvor det er ok med lodsejerne. Med eller uden pjece.

  Spørgsmål: Hvad er op og ned på oversigtskortet. Stederne blev udpeget.

  Fremtidige planer:
  Lone Herbst Nørgaard fortæller om planerne for en ny Landsbystrategi.

  Spørgsmål og kommentarer: Laurits roser Beboerforeningen, der er sket meget siden han holdt op. Ang. Natursti: Måske ser tingene anderledes ud om fem år. Godt arbejde fra bestyrelsen.

  Beretningen blev godkendt.
 1. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Ole Sørensen

  Hvordan er foreningens medlemstal?  Det har været meget stabilt de sidste 12 år: 200-230 . I 2014 var der 234 medlemmer. Det viser god opbakning. Regnskabet viser at indtægter er større end udgifterne med 13.230 kr. i overskud. Overskud selvom det er dyrt med græsslånings maskine, og der næsten ikke var slikposer nok til de voksne ved et arrangement;-)

  Andre udgifter er gået til en festlig Ruinfest med kakao og boller, til denne Generalforsamling og til medlemskab af Landbyerne i Danmark. Penge der alle er givet godt ud.

  Blandt indtægter er Gaven fra det lille fjernsyn, de er øremærket, ikke til daglig drift, men til noget der er til gavn for Bredstrup-Pjedsted. Formuen er nu på 46.000kr. Så er der også noget at arbejde med omkring landsbyens fremtidsudvikling.                

  Regnskabet blev godkendt.
 1. Indkomne forslag fra medlemmerne: ingen forslag.

 2. Fastsættelse af kontingent: Det er 9 år siden kontingentet sidst blev forhøjet til 125 kr. Der er nu forslag fra bestyrelsen om forhøjelse til 150kr.  Tak til de to medlemmer der har betalt 150kr. for 2015.
  Forslaget blev godkendt.  
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Lis Holtegaard modtog genvalg
  Ole Mouritsen modtog genvalg
  Julia Storm går af og blev takket for 4 års indsats.
  Forslag: Peter Koller, der blev valgt.
  2 suppleanter: Laurits Vind og Lisbeth Andersen blev begge genvalgt.
  Revisor Arne Jensen blev genvalgt.
  Som Revisorsuppleant blev Inger Fogh valgt.
 1. Eventuelt:
  Kommende Aktivitetsplads ved skolen. Michael B. Sørensen starter den 18. marts en Aktivitetsgruppe. Kom og vær med til at skabe ideer.

  Kommentarer: Kan der laves lille sti til krolfbanen? Husk også Landsbytorvet og at bruge den. Tingene skal ikke konkurrere, men bindes sammen, det er vigtigt.
  Laurits: Strategiudvalget er fødekæde til beboerforeningen f.eks. ang. byggegrunde så Beboerforeningen ikke skal gøre hele arbejdet selv.

  Afstanden fra Fredericia er mindre nu til dags, ca. 70 børn fra Ullerup går i skole her i Bredstrup-Pjedsted. Tak til BeBoerforeningen for et stort, uselvisk og frivilligt arbejde.

  Opstår der en åbning med stisystemet, så grib den! Tag en bid ad gangen. Måske skal det tage 40 år som med cykelstien. Det er fair mod modstanderne af Naturstien.
  Beboerforeningen skal ikke skabe splid, men finde løsning og være samlende. Vi kan tage foto og dele dem, det kan lægge pres på landmænd og jægere. Landmændene er allerede pressede med hensyn til randzoner. Det vil være bedre at gøre opmærksom på den natur vi allerede har. Måske sætte skilte op. Mange steder kan vi allerede gå, så lad lodsejere køle af.

  Kan der være Petangbane på aktivitetspladsen?
  Husk erhvervene, det er en fordel at kunne tiltrække dem. Formidabelt arbejde i Beboerforeningen.      

  Formanden Lone Herbst Nørgaard takkede Julia for de 4 år hun havde været med i bestyrelsen og  for hendes saltvandsindsprøjtning til bestyrelsen.

  Ole Sørensen fortalte om Julias læserbrev omkring cykelstien. 3 dage efter Julias læserbrev vedtog Byrådet endelig en cykelsti;-)

  Til slut takkede Lone Herbst Nørgaard for god ro og orden. 
Referent: Gurli Hjorth