Bredstrup-Pjedsted - Referat fra generalforsamling 2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Referat fra generalforsamling 2014

Generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening tirsdage d. 4. marts 2014 i Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus.

Kl. 18.30 Fællesspisning
Kl. 19.00 afholdes generalforsamlingen.

Formand Lone Herbst Nørgaard bød velkommen

Fællessang.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirrigent.
Bestyrelsen foreslog Laurits Vind, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Han gav udtryk for håb om en god debat, for derefter at give ordet til formand Lone Herbst Nørgaard.
  1. Formandens beretning. (med efterfølgende debat)

Beretningen er tilgængelig i dens fulde længde som bilag til dette referat. 
Efterfølgende debat om beretning:

Afslaget om økonomisk tilskud til belysning på sti ved Sivvænget blev nærmere belyst ud fra spørgsmål fra Bodil L. Jacobsen og Jørgen Jakobsen. Afslaget er begrundet med, at stien ved Siv-vænget er privat (grundejerforeningens). Nye lamper på ”Kærlighedsstien” ved vådområdet kunne finansieres vha. Helhedsplansmidler fordi stien er kommunal. 

Michael Sørensen roste beboerforeningen for at de var blevet mindre beskedne, men skal måske være mere agressiv i deres markedsføring, der skal bygge på de positive ting foreningen gør. Især skal børnefamilier gøres opmærksom på vores gode foreningsliv. 

Det er svært for Laurits Vind og Orla Rudolf at få oplysninger om nye beboere, der skal have velkomstbuket. Opfordring til alle beboere om at hjælpe med at levere denne info.        

Ny grund-/jordsælger er ansat i Fredericia Kommune. Han bør have en tur på Sivvænget.

Cykelsti: På Landsbytopmødet blev der spurgt til prisen for den jord der skal eksproprieres for at cykelstien kan anlægges. Der blev ikke svaret direkte, men blot, at det er meget dyrt. Ole Sørensen fra bestyrelsen kunne oplyse at de omtalte kr. 25.000 til projektering af cykelsti var brugt til at slå nogle streger på et kort. Et forslag fra salen om evt. billig cykelsti i form af striber som bl.a. på Ågade og i Børkop blev frarådet, da vi så risikerer at der aldrig kommer en ”rigtig” cykelsti. 

Vedr. argumenter for en cykelsti på Bredstrupvej skal man huske at det er en skolevej. Kommunen her ikke prioriteret Bredstrup-Pjedsted til midler fra ”Projekt sikker skolevej”.

Pas på med forfald af vej og fortove. Beboerforeningsmidler bør ikke bruges til den slags.

Ifølge Laurits Vind er der rygter om, at en familie i Gl. Pjedsted er tæt på at få solgt deres ejendom og de vil gerne bygge på Sivvænget. Det er meget positivt.

Vedr. trivsel og sammenhold, blev der foreslået 1- 2 årlige fællesspisninger i forsamlingshuset. God ide synes Beboerforeningen.

Beretningen godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. (Ole Sørensen)
Gennemgang af regnskab.
Fra salen blev der givet udtryk for, at det var en udmærket idé at yde beløb til projekt Ågade 84.

4. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.

5.      Fastsættelse af kontigent.
Uændret. Foreningen skal i princippet ikke give overskud. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Karen Pagh, Ole Sørensen og Lone Herbst Nørgaard er på valg for 2 år.
Alle modtager genvalg, og ikke andre forslag. Alle blev enstemmigt valgt. 

Valg af bestyrelsesmedlem for et år til den ubesatte post fra 2013.
Bestyrelsen foreslår Ole Mouritsen, som blev enstemmigt valgt.

Valg af 2 suppleanter.
Forslag: Laurits Vind og Lisbeth Andersen, ikke andre forslag. Begge blev enstemmigt valgt. 

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Marianne Bitsch er på valg og modtager genvalg. Der er ikke andre forslag. Enstemmigt valgt.

Revisorsuppleant Marianne Lauridsen er på valg og modtager genvalg. Der er ikke andre forslag. Hermed enstemmigt valgt. 

8.      Evt.
Oplæg fra bestyrelsen ved Lone:

Hvad må/kan bestyrelsen fremover bruge foreningens midler til? Var det ok at bestyrelsen bidrog med kr. 10.000 til projekt Ågade 84?

Der var i store træk opbakning fra generalforsamlingen til dette, dog blev der rejst tvivl om det juridiske aspekt i sagen. Der står ikke noget i vedtægterne om sådanne bidrag. Egentlig er det ikke en beboerforeningsopgave at yde midler direkte af foreningskassen til et sådan projekt, men det er OK at beboerforeningen var medarrangør af indsamling.
Der var enighed om, at indsamlingen var med til at skabe en positiv stemning i området. 
Det vides ikke hvornår huset vil blive fjernet/revet ned, men bestyrelsen følger op på det. Ole Mouritsen drog paralleller til Winthers gård i Bredstrup. Her har det vist sig, at der ikke er noget at stille op, trods henvendelser til kommunen.
Man kan med rette stille spørgsmålet: Hvornår kommer det næste tilsvarende ruin- projekt? 

Dirigenten: Tak for en god debat.

Formanden erklærede generalforsamlingen for slut, takkede for i aften og foreslog endnu en fællessang. 

Referat ved: Jørgen Jakobsen